На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Павликени, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Павликени. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4 в деловодството на Общински съвет – Павликени, или на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

Мотиви за приемане  на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година.


I. Причини, които налагат приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, приет в края на 2015 година. Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите в Република България.

В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

С проекта за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат 2019 – 2023г. се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент Правилник. Целта, която се преследва с новите текстове е уреждане на възникнали в практиката ситуации, за които е липсвало правило в нормативния акт.

 

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г., се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Павликени.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

 

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Павликени, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Павликени.

 


 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П А В Л И К Е Н И

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ХРИСТО КАВАЛСКИ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ

 

 

Относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Павликени да приеме Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за решение.

 

Вносител,

ХРИСТО КАВАЛСКИ /П/

Председател на Общински съвет - Павликени

 


 

 

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

Относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ РЕШИ:

 

1. Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година

 

2. След влизане в сила на решението, Правилника да бъде публикуван на интернет страницата на община Павликени

 

 

Вносител,

ХРИСТО КАВАЛСКИ /П/

Председател на Общински съвет - Павликени

 


 

 

Приложени документи:

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени мандат 2019 – 2023 година - Проект

22.11.2019 год. Предложение за допълнение към Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година от Ваня Антонова - общински съветник.

26.11.2019 год. Справка за постъпили предложения относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени мандат  2019 – 2023 година.