lg4

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ“

 

Във връзка с изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск, вкл. роми от община Павликени” по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

Община Павликени, в качеството си на бенефициент по проекта,

организира кръгла маса на тема „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск в община Павликени” на 17.10.2019г.

от 10:30 ч. в зала 103 на Община Павликени.

 

В кръглата маса са поканени да участват представители на заинтересовани страни и целевите групи по проекта.

Целеви групи по проекта:

1.Лице от ромската общност;

2.Хора в риск1;

3.Лица в неравностойно положение /хора населяващи селски район с ниска гъстота на населението с концентрация на проблеми създаващи риск от бедност, социално изолация, социално изключване, маргинализация /безработица, ниски доходи, териториална сегрегация/ и др.

 

Забележка:

1„Хора в риск” са лица, които са:

-         В зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот;

-         С увреждане или за което съществува реална опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие”;

-         В риск от социална изолация и социално изключване;

-         В риск от изпадане на бедност.

2 „Слабо населени райони” са такива, в  които над 50% от населението живее в села.


Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз