eu--

gerb-

Община Павликени

logo-OP razvitie na CR

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ  ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРЕРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ”

Община Павликени в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Павликени” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”, ОБЯВЯВА, че 01.10.2019г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Видове услуги:

-социални дейности/социален асистент,социално консултиране/

-здравни грижи /медицински специалист/

-психологическа подкрепа

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

-Лица с трайни увреждания и техните семейства;

-Възрастни хора над 65г./навършили  66г./,с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Кандидатите могат да избират  един или няколко вида услуга, като общата продължителност не може да надвишава 2 часа дневно.

Дейност на социалните асистенти : Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда- поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда  на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги- профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Основни дейности на психолог: Психологическа подкрепа на потребители за справяне със състояние на заболяване  или състояние в невъзможност за самообслужване.

Териториален обхват- гр. Павликени и всички населени места от Общината.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

-          Заявление-декларация /по образец/;

-          Документ за самоличност /за справка/;

-          Експертно решение на ТЕЛК,Медицински протокол на ЛКК или други медицински документ/копие/;

-          Други документи;

-          Декларация-съгласие /по образец/;

-          Декларация информирано съгласие /по образец/.

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно –социални услуги по проекта, следва да подадат документи в сградата на Домашен социален Патронаж гр.Павликени, ул „ Съединение” №2 от 08.30ч.-16.00ч., като те могат да бъдат получени на място , както и на сайта на Община Павликени www.pavlikeni.bg .

Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”, като за включване първоначално в услугата от 01.12.2019г. заявления се приемат до 15.11.2019г.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира ,считано от 01.12.2019г.

За допълнителна информация: тел. 061052859 – Домашен Социален Патронаж

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение :

-Заявление-декларация /образец/

-Декларация –съгласие /образец/

-Декларация информирано съгласие/по образец/


www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-2.040-0027-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз