lg4

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ „РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО”, СПЕЦИАЛНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”

1. Ивалин Иванов – 6 точки;

2. Диана Севданова – 5 точки;

3. Даниела Георгиева -5 точки;

4. Албена Рашкова – 4 точки;

5. Велико Йорданов – 4 точки;

6. Соня Маринова – 4 точки;

7. Атидже Христова  – 4 точки;
8. Фани Рашкова- 3 точки;

9. Димитринка Събева-1точка;

10.  Бонка Станчева- 1точка;

11.  Мара Станева- 1точка;

12.  Юсни Асанов- 1точка;

13.  Красимир Събев- 1точка;

14.  Венелин Атанасов-1точка;

15.  Пламен Георгиев-1точка;

16.  Георги Георгиев- 1точка;

17.  Веско Михайлов- 1точка;

18.  Юсеин Юсеинов- 1точка;

19.  Моника Атанасова- 1точка;

20.  Радка Илиева- 1точка;

21.  Диана Радева- 1точка;

22.  Стефка Цонева- 1точка;

23.  Катя Иванова- 1точка;

24.  Пенка Цвяткова- 1точка;

25.  Мирослав Маринов- 1точка;

26.  Грета Огнянова- 1точка;

27.  Силвия Михайлова- 1точка;

28.  Симеон Симеонов- 1точка;

29.  Димитър Станев- 1точка;

30.  Марина Недева- 1точка;

 


 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ „РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО”, СПЕЦИАЛНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”


1. Гина  Илиева – недопусната до оценка поради липса на документ за образование, доказващ завършен минимум шести клас;

2. Гина  Симеонова, недопусната до оценка поради наличие на завършено професионално обучение за придобиване СПК Първа група по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”;

3. Рангел Рачев – недопуснат до оценка поради наличие на завършено професионално обучение за придобиване СПК Първа група по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”.

 


 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

1. Даниела Георгиева – 5 точки;

2. Соня Маринова – 4 точки;

3. Съба Тодорова- 4 точки;

4. Фани Рашкова-3 точки;

5. Снежанка  Янкова-3 точки;

6. Димитринка Събева – 1точка;

7. Мирослав Маринов– 1точка;

8. Симеон  Георгиев– 1точка;

9. Анелия Лазарова– 1точка;

10.  Васил Доков– 1точка;

11.  Бонка Станчева– 1точка;

12.  Дормушали Юсуф– 1точка;

13.  Катя Иванова– 1точка;

14.  Стефан Илиянов– 1точка;

15.  Мара Станева– 1точка;

16.  Радка Илиева– 1точка;

17.  Моника Атанасова– 1точка;

18.  Стефка Цонева– 1точка;

19.  Диана Радева– 1точка;

20.  Алекс  Гавраилов– 1точка;

21.  Грета Огнянова– 1точка;

22.  Иринка Филчева– 1точка;

23.  Симеон Симеонов– 1точка;

24.  Лиляна Георгиева– 1точка;

25.  Васил Василев– 1точка;

26.  Пенка Цвятков– 1точка;

27.  Марина  Недева– 1точка;

28.  Никола  Николов– 1точка;

29.  Веселин  Веселинов– 1точка;

30.  Христо Христов– 1точка;

 


 

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз