Обява за набиране на неактивни лица за участие в мотивационно обучение по Проект Социално-икономическа и образователни интеграция на уязвими групи в община Павликени.

 

lg4

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ“,РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Павликени обявява, че набира:

І. Неактивни лица, идентифицирани в рамките на проведените информационно- забавни мероприятия и спортен турнир, организирани в рамките на Дейност 1 „ Активизиране и мотивиране на икономически неактивни лица на територията на община Павликени” за включване в мотивационно обучение за придобиване на знания и умения за активно поведение на пазара на труда. В мотивационното обучение ще бъдат включени 30 лица, разпределени в 2 групи. Продължителността на обучението е 18 часа. Документите, които трябва да подадат неактивните лица са както следва:

1.Заявление – по образец;

2.Декларация, че е неактивно лице;

3.Декларация, че неактивното лице не е преминало мотивационно обучение;

4.Декларация за социално положение

5. Документ за самоличност (за справка).

 

ІІ. Срок за приемане на документи: от 29.07.2019г. до 30.08.2019г.

ІІ. Място за приемане на документи: Деловодството на Община Павликени – Информационен център - I етаж, бул. „Руски” № 4, гр. Павликени.

ІV.Справки: тел. 0610/ 513 26 – Даниела Димитрова – координатор по проекта за ОПРЧР

 

Приложени документи:

Заявление и декларации за мотивационно обучение


Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз