lg4

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ОТ НЕАКТИВНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018- 0014 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Павликени удължава срока за прием на документи на неактивни лица, както следва:

І.За неактивни лица от ромски произход за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация първа степен по професия „Работник в озеленяването”, срокът се удължава до 30.08.2019г.


Допълнителна информация, свързана с подбора, можете да получите в Общинска администрация ІІ етаж, стая 206, тел. 0610/ 513 26 -Даниела Димитрова- координатор на проекта за ОП „Развитие на човешките ресурси”.Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз