СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Общински съвет град Павликени, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново за мандат 2019 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

  1. Христина Тодорова;
  2. Илмира Илиева;
  3. Галя Чешмеджиева

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 02.09.2019 год., от 16.00 часа, в заседателна зала 2-ри етаж №1 в сградата на Община Павликени, в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - град Павликени становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Георги Серафимов

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

за Окръжен съд – Велико Търново

Документи на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Велико Търново - 1

Документи на канидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Велико Търново - 2

Документи на канидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Велико Търново - 3