О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 09.08.2019 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Главен архитект“ при непълен работен ден – 4 часа в Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-1899/09.08.2019 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Главен архитект

арх. Георги Веселинов Григоров

 

 

Конкурсът ще се проведе на 03.09.2019 г. (вторник) от 10 00 часа в Заседателната зала на Община Павликени /нова сграда – ІІ етаж/ чрез решаване на тест и интервю, като до интервю ще бъдат допуснати само успешно издържалите теста кандидати.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителсво, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други специализирани законови нормативни актове; Кодекс на труда.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

РУМЯНКА ГАВРАИЛОВА


О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 09.08.2019 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Главен архитект“ при непълен работен ден – 4 часа в Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-1899/09.08.2019 г. на Кмета на община Павликени, изготви

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Главен архитект

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

РУМЯНКА ГАВРАИЛОВА