О  Б  Я  В  А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ  ОБЩИНСКА

СЛУЖБА   ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ   ГРАД    ПАВЛИКЕНИ  ОБЯВЯВА, ЧЕ

СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ  РЕГИСТРИ НА  ИМОТИТЕ ЗА

СТОПАНСКАТА 2019/2020г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,

СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ. РЕГИСТРИТЕ СА НАЛИЧНИ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАВЛИКЕНИ

 

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И  НЕТОЧНОСТИ, КАКТО И ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ  РЕГИСТРИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 15 АВГУСТ 2019г.