Съобщения до собственици на имоти в землищата на Община Павликени за учредяване на сервитутни права и  експертна оценка, по реда на чл.64, ал.6 от ЗЕ и чл.210 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница".

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. чл. 210, ал. 3 от ЗУТ, Община Павликени съобщава на заинтересованите собственици  експертните оценки за учредяване на сервитутни права по реда на чл. 64, ал. 6 от ЗЕ и чл. 210 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", който ще бъде изграден на територията на Република България, преминаващ през землищата на Община Павликени.

с. Бутово

с. Горна Липница

с. Долна Липница

с. Недан

с. Патреш