Предоставям на Вашето внимание докладна записка, предложение и проект за решение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование).

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове следва не по-късно от 30 дни от публикуването на Стратегията и Годишния план (до 08.07.2019 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. на адрес: гр. Павликени, бул. „Руски” № 4, Информационен център или на имейл адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ДО

Г-ЖА ВАНЯ АНТОНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

ПАВЛИКЕНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, приложено Ви представям за разглеждане на заседание на Общински съвет – Павликени докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г.

 

Към докладната записка прилагам проект за решение.

 

 

 

Вносител: /П/

инж. Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени


 

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАВЛИКЕНИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Емануил Александров Манолов,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – обща и допълнителна.

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

1. Причини и мотиви, които налагат приемането:

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в община Павликени е разработена в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Стратегията и Годишният план са изготвени въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени по чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, приет с Решение № 720/28.03.2019 г. от Общински съвет – Павликени, както и въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в oбласт Велико Търново (2019 – 2020 г.). Стратегията се приема от Общинския съвет за срок от две години.

 

2. Цели, които се поставят:

Целите и приоритети, които се поставят в Стратегията, са съобразени със законовата рамка на процеса на приобщаващо образование в българските образователни институции и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и ценено, да се гарантира достъпа му до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности.

Общинската стратегия регламентира обществените отношения, свързани с процесите на приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Павликени за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Определянето на визията, целите на Общинската стратегия и дейностите за нейното реализиране се базира на анализа на актуалното състояние на всички образователни институции на територията на община Павликени, включващ обхват на децата и учениците, кадрова обезпеченост с педагогически и непедагогически специалисти, реално състояние на общата и специализираната физическа и архитектурна среда и възможностите за реализиране на пълноценна подкрепа за личностно развитие.

Визията на Общинската стратегия се определя като осъзнато и пълноценно изграждане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в образователните институции чрез осигуряване на ключови фактори и ресурси от всички заинтересовани страни в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Павликени.

 

Стратегически цели на Общинската стратегия са:

  1. Изграждане на позитивен организационен климат и подходяща психологическа среда за обучение и предоставяне на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността;
  2. Осигуряване качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици;
  3. Развитие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за ефективно прилагане на целите, принципите, подходите и процедурите, заложени в нормативната уредба на приобщаващото образование;
  4. Подобряване на материалните условия и достъпността на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите от предучилищното и училищното образование;
  5. Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на децата и учениците;
  6. Подобряване на сътрудничеството с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.

 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

Дейностите, включени в Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Павликени и Годишния план, предполагат гарантиране на необходимите финансови средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование и в този смисъл предоставяне на средства на съответните институции, пряко ангажирани с общата и допълнителна подкрепа.

 

4. чаквани резултати от прилагането:
  • Осигуряване на пълноценна обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от всички образователни институции на територията на община Павликени съвместно с държавните и местни органи и структури;
  • Синхронизиране на нормативната база на Община Павликени  в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование.

 

5. Анализ за съответствието  с правото на Европейския съюз:

Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Павликени е в пълно съответствие с европейското законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Предвид гореизложеното и във връзка с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 197, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 


ПРЕДЛАГАМ:

 

 

Общински съвет - Павликени да вземе решение за:

 

I. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование).

 

II. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование).

 

 

Приложение: 1. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование)

2. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

3. Проект на решение

 

ВНОСИТЕЛ:  /П/

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Павликени

СЪГЛАСУВАЛ:    /П/

инж. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

Зам.- кмет на Община Павликени

СЪГЛАСУВАЛ:      /П/

Катя Димитрова

Началник отдел „ХД”

СЪГЛАСУВАЛ:     /П/

Славена Грозева

Гл. юрисконсулт и  началник отдел „ПОЧРОП”

Изготвил:  /П/

Мария Петкова

Гл.експерт „Култура и образование”


ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за       предучилищното и училищното образование) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Общински съвет – Павликени на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 197, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

РЕШИ:

 

I. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование)

II. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Приложение: 1. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени 2019 – 2020 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование)

2. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децатаи учениците в община Павликени за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование)

 

 

ВНОСИТЕЛ:       

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ:  

инж. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

Зам.-кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ:   

Катя Димитрова

Началник отдел „ХД”

 

СЪГЛАСУВАЛ:    

Славена Грозева

Гл. юрисконсулт и  началник отдел „ПОЧРОП”

 

Изготвил:           

Мария Петкова

Гл.експерт „Култура и образование”