lg4


 

Община Павликени е бенефициент по проект „BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“. Проектът се изпълнява в партньорство със СУ „Бачо Киро“ – Павликени и ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“. Партньорите са публикували на своите сайтове обяви за подбор на специалисти и експерти за изпълнение на дейностите, които са техен ангажимент.

 

Информация за обявата на СУ „Бачо Киро“ – Павликени, можете да намерите тук:

http://www.soupavlikeni.com/joomla3/index.php/proekti/proekt-bg05m9op001-2-018-0014

 

Обявите на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“, можете да намерите тук:

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3512&lang=1

и тук http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3511&lang=1

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз