lg5

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони


 

Кметът на Община Павликени подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция, ремонт и оборудване на СУ „Бачо Киро” гр.Павликени


На 14.05.2019 г.  инж. Манолов- Кмет на Община Павликени подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0031-C01  с Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода  2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проекта: „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро” гр.Павликени “.

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 956 036,73 лв.

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца от датата на сключване на ДБФП, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

Цел на проекта: Създаване на предпоставки за социалното приобщаване на учениците от СУ „Бачо Киро” гр.Павликени и спомагане за икономическото развитие на района посредством подобряване техническите характеристики на сградите на средищното училище.

Кратко описание на проекта: Проектното предложение включва реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро” гр.Павликени, разделени на два подобекта:

І. Подобект „Сграда среден курс, вкл. столова и кухня”: ремонт на каменна облицовка на фасада и частичен ремонт на покрива на сградата на среден курс; оформяне на прилежащото пространство; външно топлоизолиране, шпакловане и измазване на пристройката за столова и кухня и подмяна на ламаринения покрив с термопанели на нова конструкция; подмяна на компрометирани подови настилки; възстановяване на обрушени вътрешни мазилки и цялостно вътрешно боядисване;  подмяна вътрешни врати; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи LED; подмяна на помпите на котела; подмяна на стари чугунени радиатори на партерния етаж на сградата;  изграждане на тоалетна за лица с увреждания; подмяна на подовите настилки, цялостно боядисване на пристройката за столова и кухня и подмяна на вентилационната система в кухнята.

ІІ. Подобект „Сграда начален курс”: цветно боядисване на външни фасади.

Резултат от изпълнението на проекта: Изпълнението на проекта ще допринесе за устойчиво и балансирано ползване на материалната база на СУ „Бачо Киро” гр.Павликени, подобряване учебните условия и подобряване качеството на образование на учениците.

 


Настоящият документ е изготвен във връзка  със сключен Договор № BG06RDNP001-7.002-0031-C01 от 14.05.2019г., проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро” гр.Павликени “  между  ДФ „Земеделие“  и Община Павликени  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.