Исторически музей – Бяла черква обявява свободно работно място за уредник

Исторически музей- Бяла черква обявява  вакантно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в отдел „Природа“ на Исторически музей-Бяла черква на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

 

1. Кратко описание на длъжността:

 • Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.
 • Обработва, отчита и опазва ДКЦ по ред и условия съгласно Наредбите и ЗКН.
 • Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея.
 • Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
 • Извършва първична обработка на материалите на Научения архив, като ги разпределя по теми и прави описи.
 • Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им.
 • Изнася беседи в музейните експозиции.
 • Работи по образователни програми
 • Осъществява пълен постоянен контрол върху Природонаучна експозиция, съставляваща отдел „Природа“ на ИМ-Бяла черква

 

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

• Образование – висше

• Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”

Области на висшето образование  - „Биология“, „Биология и химия“, „Екология и опазване на околната среда“, „Аграрно инженерство“, „Зооинженерство“,  Природни науки

3. Допълнителни изисквания

 • Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office
 • Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство

4. Като предимства се считат:

• Професионален опит по специалността

• Свободно владеене на чужд език (английски или друг)

 

5.  Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, адаптивност и др.

 

 

6. Място на работа: Исторически музей- Бяла черква

 

7. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление (свободен текст) ;
 • Мотивационни писмо
 • Професионална автобиография (CV);
 • Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
 • Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв);
 • Копия на други документи, доказващи допълнителните компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

8. Начин на провеждане на подбора:

І-ви етап: по документи

ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.

 

Документи за участие в конкурса се представят лично от кандидатите. Документите се подават  в  Къща-музей „Цанко Церковски“ , находяща се в гр.Бяла черква, ул. „Цанко Церковски“ №6  всеки работен ден   от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. При подаването на документите си кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на длъжността.

Срок за подаване на документите – 17:00 часа на 13.06.2019 година.

Документите ще се приемат, като се завеждат с входящ номер.

В  3 -дневен срок от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насроченото събеседване.

 

За допълнителна информация: тел.: +359 06134/2533; + 359 882556599