lg4

Одобрил:

Инж.Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени

 

СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР” ПО ПРОЕКТ„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ПО ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01” С ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ  ПОДБОРА.

 

 

№ по ред

Вх.№ на заявленето

Име, презиме, фамилия на кандидата

Общ сбор точки

Класиране

1.

РРЕПП-01-02-2649/ 17.04.2019г.

Калтян Зюхтюева Якова

10 т.

І място

2.

РРЕПП-01-02-2657/ 17.04.2019г.

Росен Евгениев Николов

9,6 т.

ІІ място

 

 

 

Председател на комисията за подбор: …………………..

Гинка Николова

 

 

Изготвил: ………………….

Даниела Димитрова, координатор по проекта за ОП „РЧР”

 

25.04.2019г.

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз