Народно читалище „Бачо Киро – 1869“ гр.Бяла черква

18.04.2019 г.

Свободно работно място за длъжността „Читалищен секретар Народно читалище „Бачо Киро – 1869“ гр.Бяла черква

О Б Я В А

На основание Заповед № 2/ 16.04.2019 г.

Настоятелството на Народно читалище „Бачо Киро – 1869“”, гр. Бяла черква
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР” НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЧО КИРО - 1869”, ГР. БЯЛА ЧЕРКВА

Място на работа – Народно читалище „Бачо Киро - 1869”, гр.Бяла черква
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

 

- Образование – средно или висше

-  Познаване на българското законодателство в областта на културата;  познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
-  Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
-    Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, Устава и вътрешните нормативни документи на читалището
-    Компютърна грамотност
-    Организационни умения, комуникативност, умение за работа в екип, адаптивност, професионална ангажираност  и отговорност.

Допълнителни условия, носещи предимство:
-    опит в областта на културата и художествената самодейност
-    участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
-    владеене на чужд език;

-    технически умения
-    кандидатът да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на град Бяла черква

 

2.    Етапи:

-    Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

-    Оценка на концепцията за развитие на читалището
-    Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, трудовото законодателство и вижданията на кандидата за развитие дейността на читалището.

3.    Необходими документи:

-    Заявление , адресирано до Председателя на читалищното настоятелство;
-  Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
-  Професионална автобиография /СV/;
-   Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;
-   Концепция за развитието на читалището за следващите 3 години.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за  длъжността.


4.    Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие  се подават всеки работен ден  от 8.00 ч. до 17.00 ч. в  Народно читалище „Бачо Киро-1869“”, гр. Бяла черква на адрес: гр. Бяла черква, ул. „Бачо Киро“ № 81, в срок от 18.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. 3, се подават в запечатан плик с надпис “Кандидатстване за заемане на длъжността “Читалищен секретар” на Народно читалище „Бачо Киро - 1869”, гр. Бяла черква, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).

Документите ще се приемат, като се завеждат с входящ номер.
В  3 -дневен срок от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насроченото събеседване.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 70,ал.1 от КТ.

 

Резултатите ще бъдат оповестени в читалището.

Допълнителна информация на тел. 06134/ 2509; 06134/9929