lg4

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОВ МЕДИАТОР

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018- 0014 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Павликени удължава срока за прием на документи за длъжността „трудов медиатор” до 19.04.2019г., 17.30 часа.

Желаещите могат да подадат документи за кандидатстване всеки работен ден от 8,30 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 17,30 часа до 19.04.2019г. в деловодството на Община Павликени.

Допълнителна информация, свързана с подбора, можете да получите в Общинска администрация ІІ етаж, стая 206, тел. 0610/ 513 26 -Даниела Димитрова- координатор на проекта за ОП „Развитие на човешките ресурси”.


О Б Я В А

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОВ МЕДИАТОР

Във връзка с реализация на проект BG05M9OP001-2.018- 0014 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Павликени обявява подбор за длъжността „трудов медиатор”. Вакантни работни места – две.

 

Цел на длъжността: Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражени лица, с цел да се съкрати/ прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа, да работят, да учат, включително да се образоват и регистрират в Дирекция „Бюро по труда”.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование  - завършена образователна степен;
 • Владеене на ромски език;
 • Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Да не е осъждан.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 • Принадлежност към ромската общност;
 • Умения за общностна работа е предимство;
 • Да се ползва с доверието на местната ромска общност е предимство;
 • Позитивна нагласа за работа с уязвими групи е предимство.

 

 

Начин на извършване на подбора:

 • Първичен подбор по документи;
 • Интервю.

 

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен подборът2 работни места.

Продължителност на заетостта: до 31декември 2020 г.

Място за подаване на документи:

Деловодството на Община Павликени – Информационен център - I етаж, бул. „Руски” № 4, гр. Павликени.

 

Кандидатите трябва да подадат в деловодството на Община Павликени следните документи :


Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
На плика трябва да е изписана следната информация: За участие в подбор за Трудов медиатор.

 

Краен срок за подаване на документи

До 17.30 часа на 12 април 2019 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Община Павликени, бул. „Руски” № 4 , гр.Павликени.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Списък с допуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на сайта на Община Павликени и на информационното табло в сградата на Общинска администрация на 15.04.2019г. в 13,00 часа.

Интервюто ще се проведе на 16 април 2019 година от 13,00 часа в Заседателната зала на Община Павликени.

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община Павликени и на информационните табла в сградата на Община Павликени.

 

Допълнителна информация, свързана с подбора и проекта, можете да получите в Общинска администрация ІІ етаж, стая 206, тел. 0610/ 513 26 -Даниела Димитрова- координатор на проекта за ОП „Развитие на човешките ресурси”.