Покана за обществено обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Павликени през 2019 г.

П О К А Н А

за обществено обсъждане на

Програмата за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост в Община Павликени през 2019 г.


Община Павликени организира обществено обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Павликени за 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2019 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателна зала на Общински съвет - Павликени.

Общинското ръководство кани гражданите на общината, общинските съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки относно управлението и разпореждането с общински имоти през 2019 година.

 

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ     (п)

Кмет на Община Павликени

 

Приложени документи:

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през  2019 г. - Проект