Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, въз основа на свое решение от 21.03.2011 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Началник отдел „ГРАО” при Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-304 от 15.03.2011 г. на Кмета на Община Павликени, изготви

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

инж. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

О Б Щ И Н А П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, въз основа на свое решение от 21.03.2011 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Началник отдел „ГРАО” при Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-304 от 15.03.2011 г. на Кмета на Община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

административно звено Отдел „ГРАО”

1. Сийка Стоилова Ковачева

2. Катя Александрова Трендафилова

3. Диана Йорданова Байчева

4. Венета Кирилова Ангелова

5. Апостол Русатов Стоянов

6. Валентина Петрова Димитрова

7. Даниела Маринова Ганчева

8. Светлана Христова Енева

9. Пламен Николов Петров

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.04.2011 г. /понеделник/ в 10 00 часа в Заседателната зала на Община Павликени /нова сграда/ – ІІ етаж.

В теста ще бъдат включени въпроси от: Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Закон за гражданска регистрация, Семеен кодекс в частта за настойничество и попечителство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

инж. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ