К У Р С О В Е

по „Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната

 

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка"

Период

Срок за подаване на документи

1.

Единен център за начална подготовка (ЕЦН)-Плевен

12.03.-05.04.2018 г.

До 21.02.2018 г.

01.10.-26.10.2018 г.

До 17.08.2018 г.

2.

НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

10.04.-04.05.2018 г.

До 26.02.2018 г.

3.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

23.07-17.08.2018 г.

До 08.06.2018 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военновременна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. автобиография;
  2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено образование);
  3. копие на лична карта;
  4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус, амбулаторен лист и етапна епикриза попълнени от личния лекар, както и необходимата медицинска документация отнасяща се за установено заболяване;
  5. свидетелство за съдимост;
  6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.5 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  7. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

ЗА ВРЕМЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ:

- настаняване, изхранване и униформа;

- безплатно медицинско обслужване;

- задължително застраховане.

- оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Успешно завършилите обучението полагат военна клетва и им се присвоява военно звание.

Подаване на документи за участие в курса във Военно окръжие - Велико Търново, ул. „Никола Г абровски“ №42А, тел. 062 620 400.

Основни цели на курса: Обучаемите да....

-  изучат задълженията на войника в боя.

-  придобият практически навици за действие на отделния боец на бойното поле.

-  придобият трайни знания и умения и да се създадат твърди практически навици за действие с въоръжението, отстраняване на задръжките, правилната му експлоатация и обслужването му след занятие и стрелба.

-  изучат правилата за стрелба, определянето на изходните данни, коригирането на огъня и да се усъвършенстват на стрелковите тренировки.

-  изучат задълженията на войника преди построяването в строя.

-  придобият навици за изпълнение на строевите хватки на място и в движение без и с оръжие.

-  приспособят организма към войскови начин на живот.

-  повишат основните си физически качества: издръжливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост.

-  изучат и затвърдят основните въпроси от Устава за войсковата служба на

РБ.

-  придобият умения и навици за практическо изпълнение на задачи в ежедневния войскови живот и при носенето на службата в състава на денонощния наряд.

-  изучат поразяващото действие на ядреното, химическото и биологичното оръжие, химическите и радиационните опасни аварии и индивидуалните средства за защита на дихателните органи и кожата.

-  усвоят знания, умения и навици за опазване на личната и обществена хигиена, за оказване на самопомощ и взаимопомощ при раняване и нещастни случаи.

Курсът има теоретико-практическа насоченост по придобиване на знания и умения в следните направления:

- Строева подготовка;

- Физическа подготовка;

- Огнева подготовка;

- Тактическа подготовка;

- Ядрена, химическа и биологична защита и екология;

- Спасителни и евакуационни дейности;

- Оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания;

- Военноинженерно осигуряване;

- Действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.

За справки и подробна информация - Военно окръжие - Велико Търново и офисите за водене на военен отчет в общините.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО