logo-eu-obp-oprr

 

 

 

 


 

Договор № BG16RFOP001-5.001-0010-C01

 

Проект:"Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени"

Номер на проекта: BG16RFOP001-5.001-0010-C01

Административен договор за БФП: № РД-02-37-144/27.11.2017 г.

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура”, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Бенефициент: Община Павликени;

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Стойност на проекта: 99 994,40 лв.

Безвъзмездна помощ: 100% или 99 994,40 лв.

 

 • Европейски съюз – 85% или 84 955,24 лв.

 

 • Национално финансиране – 15% или 14 999,16 лв.

 

Основна цел на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга в общността "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" /ДЦПДУТС/, чрез преструктуриране на съществуващите ДЦДУ и ЦСРИ.

Специфични цели:

 

 • Осигуряване на социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите с увреждания, включително и децата с потребности от постоянна медицинска грижа.

 

 • Осигуряване на подходяща инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и техните семейства, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;

 

 • Повишаване качеството на предоставяната услуга, чрез обхващане на семействата на деца и младежи с увреждания.

 

 

Дейности:

1. Организация и управление;

2. Информация и комуникация;

3. Подготовка и изпълнение на тръжни процедури за избор на изпълнител;

4. Изпълнение на строително-ремонтни дейности . Строително – монтажните работи включват 2 подобекта, а именно:

 

 • ПОДОБЕКТ 1: „Вътрешни ремонтни работи и преоборудване на помещения в  съществуващата сграда при усл. на чл. 151, ал.1, т.1. от ЗУТ“. Строително-ремонтните работи обхващат:

 

- ремонт на фасадата на централен вход на първи, втори и трети етаж;

- кухненския блок, намиращ се в сутерна на ДЦДУ;

- зала за групова работа

- тоалетна за потребители, намиращи се на първи етаж в ДЦДУ;

- помещение за обособяване в зала за лечебна физкултура /рехабилитация/, намираща се на трети етаж в ДЦДУ.

 

 • ПОДОБЕКТ 2:  „Реконструкция на три броя съществуващи площадки за игра, при спазване изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра “. При изпълнението на дейностите на за този подобект ще бъде извършена реконструкция на три броя съществуващи площадки за игра, чрез обособяване на:

 

- два броя детски площадки за деца с увреждания;

- един брой площадка с фитнес уреди за деца с увреждания;

- обособяване на място за провеждане на психологически консултации и логопедична терапия на открито – „Зелена стая” с обособени места за сядане.

5. Осъществяване на авторски надзор;

6. Осъществяване на строителен надзор;

7. Въвеждане на обекта в експлоатация;

8. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Очаквани резултати:

 

 • Осигурена качествена грижа за децата и младежите с увреждания, включително и с тежки увреждания, на територията на общините Павликени и Сухиндол;

 

 • Създадени подходящи условия за предоставяне на новосъздадената социална услуга, с оглед повишаване ефективността на съществуващите услуги в ДЦДУ и ЦСРИ.

 

 • Осигурен необходимия комфорт, както на потребителите, така и на персонала, предоставящ услугата.

 

 • Постигнато единно управление


“Този документ е създаден в рамките на проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване  на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Павликени и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.