Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

На 15.05.2019 ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на IV етаж на Общинска поликлиника – гр. Павликени

На 15.05.2019 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение по смисъла на чл. 56 от ЗУТ – тип „павилион“, за осъществяване на търговска дейност, с обща площ от 60,00 кв. метра, находящ се в междуулично пространство с о. т. 119 – о. т. 123 – о. т. 409 по ПУП на гр. Павликени.

На 15.05.2019 ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

На 24.04.2019 г. от 14 ч. и 14.30 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведат публични търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 11.04.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент № 17, с полезна жилищна площ от 36,16 кв. метра, състоящ се от стая, кухня, баня - тоалетна, коридор и тераса; избено помещение № 17 с площ от 5,00 кв. м., съответния % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в кв. 126 по ПУП на гр. Павликени, бул. „Руски” № 59, вх. Д, ет. 6, актуван с АОС № 76/29.11.1999 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 08.12.2004 г., № 69, рег. № 3524, опис 1377, стр. 1333.. И публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в Общинска поликлиника.

На 19.03.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Дюкян, с площ от 30,25 кв. метра, намиращ се на първи етаж от реална жилищна сграда с дюкян на ул. „Васил Левски“ № 28А, находяща се в ПИ № 817, кв. 70 по ПУП на гр. Павликени, актувана с АЧОС № 1767/04.02.2008 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 05.02.2008 г., № 120, рег. № 328, том 137, стр. 1333.

На 14.03.2019 г. от 14 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 30.01.2019 г. в Заседателна зала на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващи части от тротоарни площи от 1 кв. м., за поставяне на преместваеми обекти, съгласно схема одобрена от гл. архитект на Община Павликени

На 17.01.2019 г. от 14 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 16.01.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ „помещение за клуб“, с площ от 55,00 кв. метра, находящо се в УПИ III, кв. 74 по ПУП на с. Долна Липница, актувано с АОС № 984/27.03.2003 г.button2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот

Последна промяна (Понеделник, 22 Април 2019 10:33)