Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

На 18.06.2020 г. в Заседателната зала на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени

На 22.06.2020 г., от 14:00 часа в сградата на Община Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж III, заседателна зала, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( в сила от 06.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2019 г.). Предметът на търга включва „Добив на дървесина – сеч, разкройване, извоз до временен склад , кубиране и рампиране на маркирана дървесина”

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост

На 02.06.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване

На 06.03.2020 г., от 14:00 часа в сградата на Община Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж III, заседателна зала, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( в сила от 06.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2019 г.). Предметът на търга включва „Добив на дървесина – сеч, разкройване, извоз до временен склад , кубиране и рампиране на маркирана дървесина” от обекти

На 19.03.2020 г.. в управлението на Общински пазар ще се проведат публични търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 17.03.2020 г. ще се проведат публични търгове с явно наддаване, както следва:

1)Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) година, на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи части от тротоари с площ от 1,00 кв. м., за поставяне на преместваеми обекти, представляващи кафеавтомати, вендинг автомати за пакетирани стоки и автомати за играчки, работещи с монети или жетони, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Павликени

2) Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

На 28.02.2020 г., от 14:00 часа в сградата на Община Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж III, заседателна зала, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( в сила от 06.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2019 г.). Предметът на търга включва „Добив на дървесина – сеч, разкройване, извоз до временен склад , кубиране и рампиране на маркирана дървесина” от обекти

На 18.02.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане, стопанисване, поддръжка и експлоатация на имота - язовир „Дичинска нива“, представляващ ПИ с идентификатор № 55508.124.215 – язовир, с площ от 32 995 кв. м., актуван с АОС № 5279/10.08.2018 г., ведно с ПИ с идентификатор № 55508.124.216 - водостопанско съоръжение, с площ 3 677 кв. м., актуван с АОС № 5280/10.08.2018 г., двата имота по КККР на с. Паскалевец, община Павликени, и ПИ с идентификатор № 21244.120.134 – язовир, с площ от 29 809 кв. м., актуван с АОС № 6589/23.08.2018 г., ведно с ПИ с идентификатор № 21244.120.135 – изоставена орна земя, с площ 2 877 кв. м., актуван с АОС № 6835/24.06.2019 г., находящи се в местността „Мешелика“ по КККР на с. Дичин, община Велико Търново.

На 11.02.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет и манипулационна, заедно със съответните идеални части от общите и спомагателните помещения, с обща площ от 39,05 кв. м., намиращи се в Здравна служба - с. Дъскот, находяща се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на селото, актувана с АОС № 19/15.08.1997 г.

На 23.01.2020 г. от 14.00 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 07.01.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, с площ от 1800 кв.м., представляващ част от УПИ III в кв. 132 по ПУП на гр. Павликени, актуван с АОС № 4964/09.09.2016 г.button2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот